... bo natura jest piękna

REGULAMIN KONKURSU „Wakacje 2022”

 22.07.2022 r.

 

 §1

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Wakacje 2022” zwanej dalej „Konkursem” jest Stara Mydlarnia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2A/1 , NIP 525 269 32 70 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000654307 e-mail: marketing@staramydlarnia.pl nr telefonu: 052 373 00 08 (zwana dalej „Organizatorem”). 
 2. Czas trwania Konkursu: od dnia 23 lipca 2022 r. do dnia 23 sierpnia 2022 r. („Okres”). 
 3. Wyniki konkursu będą ogłoszone do dnia 26 sierpnia 2022 r. 
 4. Treść regulaminu („Regulamin”) jest dostępny na stronie www.staramydlarnia.sklep.pl na podstronie “Regulamin Konkursu Wakacje 2022” 
 5. Organizator deleguje trzy osoby do komisji, która zdecyduje o wyborze zwycięzców, zwanej dalej „Jury”. Wybór zostanie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz kreatywności zdjęcia i opisu.
 6. Rozpowszechnianie informacji dotyczących Konkursu odbywać się będzie za pośrednictwem newsletter’a, powiadomieniach PUSH serwisu społecznościowego Facebook, społecznościowego Instagram, sieci reklamowej AdWords oraz na stronie internetowej Organizatora. 
 7. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 

 §2

Uczestnicy konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
  e) wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 

 §3

Warunki udziału w konkursie

 1. Pierwszym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie konta na portalu Instagram.
 2. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu na w serwisie Instagram na swoim publicznym koncie zdjęcia z kosmetykami Starej Mydlarni. Następnie napisanie krótkiej recenzji o przedstawionym kosmetyku oraz oznaczenie profilu @staramydlarnia i dodanie hasztagu #staramydlarnia. 
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie / wykorzystanie nagrodzonego przez firmę Stara Mydlarnia zdjęcia na portalu Facebook oraz Instagram.
 4. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy: 
  a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
  c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
  d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
  e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

 §4

Rozwiązanie konkursu i nagrody

 1. Zbieranie zgłoszeń trwa do 23 sierpnia 2022 roku do godz. 23:59. Po tym czasie kolejne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zwycięzców do dnia 26 sierpnia 2022 roku, kiedy to nastąpi ogłoszenie wyników.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie przekazane bezpośrednio zwycięzcom poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem serwisu Instagram, informacja ta także zostanie również opublikowana pod postami konkursowymi na profilu marki Stara Mydlarnia.
 4. Nagrodami w konkursie jest jeden zestaw kosmetyków o wartości 200zł, jeden zestaw kosmetyków o wartości 150zł i zestaw kosmetyków o wartości 100zł.
 5. Nagrody w konkursie zostaną przesłane na podany wcześniej przez zwycięzców adres pocztowy.
 6. Zwycięzca powinien maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2022, poinformować Organizatora o adresie wysyłki produktów, po tym czasie Organizator ma prawo wybrać inną osobę, której zostanie przekazana nagroda. 
 7. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 9. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 10. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 12. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 13. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 14. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

§5

Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  w zakresie rozpowszechniania zdjęcia i opisu kosmetyków na portalu Facebook oraz Instagram w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

 

§6

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.  
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail marketing@staramydlarnia.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. 
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

 

§7

Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Wakacje 2022 na adres  e-mail marketing@staramydlarnia.pl lub adres  korespondencyjny Organizatora związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

§8

Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.07.2022.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu na każdym etapie trwania konkursu. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 5. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://staramydlarnia.sklep.pl/REGULAMIN-KONKURSU-Wakacje-2022-cterms-pol-85.html i w siedzibie Organizatora.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają̨ ani nie ograniczają ̨ prawa do reklamacji związanej z rękojmią̨ lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują̨ odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny. 
 8. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą̨ rozstrzygane przez rzeczowo właściwy Sąd w Bydgoszczy. 
 9. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 10.  Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 11. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
Zaufane Opinie IdoSell
4.84 / 5.00 10205 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-08-10
Poznaję dopiero produkty Starej Mydlarni , każdy kolejny robi na mnie wrażenie przede wszystkim zapachem :) Bardzo ładne opakowanie paczki , idealne na prezent .
2022-08-09
Polecam
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel